Software SBLCore

Software na tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov

SBLCore je software, ktorý vyrieši všetku administratívu spojenú s tvorbou kariet bezpečnostných údajov. Ocenia ho všetci výrobcovia, dovozcovia a distribútori chemických látok a zmesí, ktorým významne urýchli prácu v porovnaní s manuálnym spracovaním bezpečnostných listov.

Ak chcete minimalizovať riziko chýb v karte bezpečnostných údajov bez nutnosti pátrania po legislatívnych zmenách, zvoľte SBLCore.

SBLCore Blue

Rovnomerne rozložené náklady s možnosťou predplatenia už od 1 mesiaca. Predplatné už zahŕňa aktualizácie, ktoré zaistia legislatívnu správnosť.

SBLCore Green

Jednorazový nákup softwarovej licencie, ktorá zahŕňa aktualizácie na prvých 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je možné ďalšie aktualizácie dokúpiť.

Skúšobná verzia

SBLCore
na 14 dní zadarmo

Vyskúšajte software SBLCore v našej bezplatnej verzii a bez záväzkov.

Skúšobná verzia neprechádza na predplatné automaticky. Objednávku predplatného môžete vykonať priamo na webových stránkach alebo kontaktovaním nášho obchodného oddelenia na sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Software Vás upozorní na počet dní do konca Vašej skúšobnej verzie.
 • Karty bezpečnostných údajov, ktoré si v skúšobnej verzii softwaru vytvoríte, Vám na žiadosť prevedieme do zakúpenej plnej verzie.

Oproti plnej verzii sú obmedzené iba niektoré funkcie:

 • Kartu bezpečnostných údajov nemožno exportovať
 • Karta bezpečnostných údajov obsahuje vodotlač
 • Vybrané oddiely sú skrátené
Prečo začať využívať software SBLCore

Hlavné výhody softwaru SBLCore

Automatické funkcie

zaistenie automatickej klasifikácie produktu, automatizované doplnenie fráz

Intuitívne prostredie

užívateľsky prívetivé a intuitívne prostredie softwaru jednoduché na ovládanie

Podpora a školenia

bezplatná e-mailová aj telefonická podpora, široké možnosti školenia

Jazyková vybavenosť

software je možné využiť pre 36 štátov v 27 jazykových mutáciách

Najpoužívanejšie funkcie

Funkcia softwaru SBLCore

Software SBLCore ponúka celý rad funkcií, ktoré zákazníkovi uľahčia všetky činnosti spojené s tvorbou a správou bezpečnostných listov. Funkcie neustále rozvíjame a pridávame nové.

Karta bezpečnostných údajov

Tvorba bezpečnostných listov

Samotná tvorba karty bezpečnostných údajov v softvéri je veľmi rýchla. Vďaka automatickým funkciám stačí vyplniť základné informácie a softvér vypočíta klasifikáciu produktu a doplní texty vo všetkých oddieloch na základe výsledných H-viet. Súčasťou editora karty bezpečnostných údajov je možnosť doplniť UN číslo v rámci ADR, katalógové číslo a skladovaciu triedu.

Vytvorené karty bezpečnostných údajov a podklady k nim je možné v softvéri jednoducho archivovať. Export je možný do súboru .pdf, .xlsx, a .docx, alebo do špeciálneho súboru .sbl, ktorý je určený na zdieľanie dát medzi užívateľmi softvéru SBLCore.

Klasifikácia

Automatická klasifikácia a rozvaha

Na základe percentuálneho zastúpenia jednotlivých zložiek zmesi a ich toxikologických a ekotoxikologických informácií program vypočíta výslednú klasifikáciu automaticky. Súčasťou automatickej klasifikácie je tzv. klasifikačná rozvaha.

Klasifikačná rozvaha popisuje, ako program danú klasifikáciu zmesi vypočítal a aké vstupné údaje použil. Súčasťou výpočtu je aj odvodenie akútnej toxicity ATE a parciálne prepočty nebezpečnosti pre životné prostredie. Výpočet nebezpečnosti zmesi používa sumárne vzorce na posúdenie aditívnych účinkov látok.

Látky

Databáza látok a tvorba vlastných látok

Software obsahuje vlastnú databázu látok s harmonizovanou klasifikáciou podľa prílohy VI nariadenia CLP a látok, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

Pokiaľ nie je potrebná látka v databáze dostupná, umožňuje software užívateľovi vytvoriť vlastnú látku, alebo využiť napojenie na databázu ECHA, z ktorej je možné látku do databázy softwaru ľahko importovať a následne editovať.

Na základe požiadavky zákazníka tiež môžeme pripraviť databázu látok na mieru.

PCN a UFI

PCN oznámenia a UFI kódy

Na zefektívnenie práce je software schopný vytvoriť súbor v zodpovedajúcom formáte, ktorý následne stačí nahrať do portálu Agentúry ECHA. Software Vás upozorní na všetky povinné informácie, ktoré musia byť uvedené v podaní a zjednodušia tak dlhé manuálne vypĺňanie.

Jednou z povinných súčastí PCN oznámenia je UFI kód. S pomocou zabudovaného generátora UFI je možné jednoducho, na základe číselného kódu zloženia a IČ DPH firmy, vygenerovať UFI alebo jedinečný identifikátor zloženia zmesi. UFI kód je následne zakomponovaný do etikety a do výslednej karty bezpečnostných údajov.

Revízia

Kontrola aktuálnosti a revízie

V zozname kariet bezpečnostných údajov je možné jednoducho rozpoznať neaktuálne karty bezpečnostných údajov vďaka funkcii, ktorú nazývame “semafor”. Ten reaguje na zmenu formátu bezpečnostných listov, ďalej na neaktuálnosť záväznej klasifikácie látok v zmesi a na zmenu kontrolných parametrov a vybraných legislatív. Tým odpadá zdĺhavé pátranie po legislatívnych zmenách.

Softvér upozorňuje oranžovú farbu na karty bezpečnostných údajov, ktoré sú spracované podľa končiaceho formátu, alebo obsahujú látku, u ktorej dôjde k zmene klasifikácie. Červená farba semaforu značí bezpečnostné lsity, ktoré sú spracované podľa neplatného formátu, alebo obsahujú látku so starou klasifikáciou.

Aktualizáciu karty bezpečnostných údajov potom zaistí funkcia revízie, ktorá vytvorí kópiu karty bezpečnostných údajov s aktuálnymi informáciami a pôvodnú kartu bezpečnostných údajov archivuje.

Preklady a frázy

Prevod do iného jazyka a automatické frázy

Zásadným zjednodušením sú automatické frázy, pomocou ktorých je možné do karty bezpečnostných údajov jednoducho doplniť texty v súlade s výslednou klasifikáciou produktu. Automatické frázy obsahujúce legislatívu zodpovedajú platnej legislatíve daného štátu a nie sú teda jednoduchým prekladom. Užívateľ má možnosť pridať si aj vlastné frázy.

Vytvorenú kartu bezpečnostných údajov potom pomocou softwaru jednoducho prevediete jedným kliknutím do akéhokoľvek z dostupných jazykov, ktoré máte zakúpené.

Etikety

Návrh etikety a jej náležitostí

Editor etikiet je užitočným pomocníkom pri tvorbe etikiet. V softvéri SBLCore je možné vytvoriť ako samotnú etiketu s povinnými textami, tak aj hárok etikiet na tlač. Etikety aj archy je možné ukladať do formátu pdf, docx, a png.

Pripraviť si môžete aj inštrukcie na tvorbu etikety, ktoré je možné využiť ako podklad pre grafické oddelenie.

Inštrukcie udávajú okrem povinného textu aj rozmer symbolov i celé etikety, ktoré sa odvíjajú od veľkosti balenia.

Tvorba bezpečnostných listov

Samotná tvorba karty bezpečnostných údajov v softvéri je veľmi rýchla. Vďaka automatickým funkciám stačí vyplniť základné informácie a softvér vypočíta klasifikáciu produktu a doplní texty vo všetkých oddieloch na základe výsledných H-viet. Súčasťou editora karty bezpečnostných údajov je možnosť doplniť UN číslo v rámci ADR, katalógové číslo a skladovaciu triedu.

Vytvorené karty bezpečnostných údajov a podklady k nim je možné v softvéri jednoducho archivovať. Export je možný do súboru .pdf, .xlsx, a .docx, alebo do špeciálneho súboru .sbl, ktorý je určený na zdieľanie dát medzi užívateľmi softvéru SBLCore.

Automatická klasifikácia a rozvaha

Na základe percentuálneho zastúpenia jednotlivých zložiek zmesi a ich toxikologických a ekotoxikologických informácií program vypočíta výslednú klasifikáciu automaticky. Súčasťou automatickej klasifikácie je tzv. klasifikačná rozvaha.

Klasifikačná rozvaha popisuje, ako program danú klasifikáciu zmesi vypočítal a aké vstupné údaje použil. Súčasťou výpočtu je aj odvodenie akútnej toxicity ATE a parciálne prepočty nebezpečnosti pre životné prostredie. Výpočet nebezpečnosti zmesi používa sumárne vzorce na posúdenie aditívnych účinkov látok.

Databáza látok a tvorba vlastných látok

Software obsahuje vlastnú databázu látok s harmonizovanou klasifikáciou podľa prílohy VI nariadenia CLP a látok, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

Pokiaľ nie je potrebná látka v databáze dostupná, umožňuje software užívateľovi vytvoriť vlastnú látku, alebo využiť napojenie na databázu ECHA, z ktorej je možné látku do databázy softwaru ľahko importovať a následne editovať.

Na základe požiadavky zákazníka tiež môžeme pripraviť databázu látok na mieru.

PCN oznámenia a UFI kódy

Na zefektívnenie práce je software schopný vytvoriť súbor v zodpovedajúcom formáte, ktorý následne stačí nahrať do portálu Agentúry ECHA. Software Vás upozorní na všetky povinné informácie, ktoré musia byť uvedené v podaní a zjednodušia tak dlhé manuálne vypĺňanie.

Jednou z povinných súčastí PCN oznámenia je UFI kód. S pomocou zabudovaného generátora UFI je možné jednoducho, na základe číselného kódu zloženia a IČ DPH firmy, vygenerovať UFI alebo jedinečný identifikátor zloženia zmesi. UFI kód je následne zakomponovaný do etikety a do výslednej karty bezpečnostných údajov.

Kontrola aktuálnosti a revízie

V zozname kariet bezpečnostných údajov je možné jednoducho rozpoznať neaktuálne karty bezpečnostných údajov vďaka funkcii, ktorú nazývame “semafor”. Ten reaguje na zmenu formátu bezpečnostných listov, ďalej na neaktuálnosť záväznej klasifikácie látok v zmesi a na zmenu kontrolných parametrov a vybraných legislatív. Tým odpadá zdĺhavé pátranie po legislatívnych zmenách.

Softvér upozorňuje oranžovú farbu na karty bezpečnostných údajov, ktoré sú spracované podľa končiaceho formátu, alebo obsahujú látku, u ktorej dôjde k zmene klasifikácie. Červená farba semaforu značí bezpečnostné lsity, ktoré sú spracované podľa neplatného formátu, alebo obsahujú látku so starou klasifikáciou.

Aktualizáciu karty bezpečnostných údajov potom zaistí funkcia revízie, ktorá vytvorí kópiu karty bezpečnostných údajov s aktuálnymi informáciami a pôvodnú kartu bezpečnostných údajov archivuje.

Prevod do iného jazyka a automatické frázy

Zásadným zjednodušením sú automatické frázy, pomocou ktorých je možné do karty bezpečnostných údajov jednoducho doplniť texty v súlade s výslednou klasifikáciou produktu. Automatické frázy obsahujúce legislatívu zodpovedajú platnej legislatíve daného štátu a nie sú teda jednoduchým prekladom. Užívateľ má možnosť pridať si aj vlastné frázy.

Vytvorenú kartu bezpečnostných údajov potom pomocou softwaru jednoducho prevediete jedným kliknutím do akéhokoľvek z dostupných jazykov, ktoré máte zakúpené.

Návrh etikety a jej náležitostí

Editor etikiet je užitočným pomocníkom pri tvorbe etikiet. V softvéri SBLCore je možné vytvoriť ako samotnú etiketu s povinnými textami, tak aj hárok etikiet na tlač. Etikety aj archy je možné ukladať do formátu pdf, docx, a png.

Pripraviť si môžete aj inštrukcie na tvorbu etikety, ktoré je možné využiť ako podklad pre grafické oddelenie.

Inštrukcie udávajú okrem povinného textu aj rozmer symbolov i celé etikety, ktoré sa odvíjajú od veľkosti balenia.

Dostupné štáty a jazykové mutácie

SBLCore je dostupný v 27 jazykoch

Medzi kľúčové výhody softwaru SBLCore patrí tvorba kariet bezpečnostných údajov pre celkom 36 krajín, prevažne z EÚ. Software obsahuje pripravené frázy pre všetky dostupné jazyky.

Pomocou jediného kliknutia prevediete svoju kartu bezpečnostných údajov do jazyka akejkoľvek z týchto 36 krajín. Pokiaľ frázy z Vašej karty bezpečnostných údajov obsahujú legislatívu, nejedná sa potom o doslovný preklad, ale o vkladanie jedinečných fráz upravených podľa legislatívy danej krajiny.

Ďalšie jazykové mutácie a jednotlivé štátne útvary sú priebežne dopĺňané.

Samotné prostredie softwaru je taktiež dostupné v 27 jazykoch. Jazyk rozhrania si môže užívateľ sám jednoducho zmeniť.

Náhľady ukážkových kariet bezpečnostných údajov

Ako funguje software SBLCore

Výukové videá pre prácu v softwari

Prvé kroky v SBLCore play

Vo videách jednoducho popisujeme jednotlivé kroky práce v softwari. Sú našim zákazníkom k dispozícii na predstavenie softwaru a zároveň ako nápoveda, ak už náš software majú a pracujú v ňom. Nájdete tu návody, ako s prácou v softwari začať, ako postupovať pri tvorbe karty bezpečnostných údajov, ako fungujú preklady, alebo akým spôsobom na export do portálu PCN.

Podpora pre software SBLCore

Školenia, poradenstvo a návody

Na podpore pre zákazníkov si zakladáme, preto s našimi zákazníkmi komunikujú výhradne špecializovaní pracovníci so znalosťami z legislatívy a s vynikajúcou znalosťou softwaru.

Samotný software je veľmi intuitívny a jeho súčasťou sú detailné manuály.

VSTUPNÉ ŠKOLENIE

Vďaka jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu v kombinácii so vstupným školením zvládnu SBLCore vo veľmi krátkom čase nielen prevádzkoví špecialisti, ale aj preškolený personál.

Špecializovaná podpora

Emailová a telefonická podpora je zabezpečovaná našimi špecialistami, ktorí sú pripravení v krátkom čase vyriešiť akýkoľvek technický či užívateľský problém.

Jednoduchý manuál

Prehľadný a jednoduchý manuál k softwaru je súčasťou každej inštalácie SBLCore, takže ho používatelia programu majú po ruke vždy, keď potrebujú.

Pravidelné aktualizácie

Aktualizácie programu zaisťujú nielen jeho technickú stabilitu a bezproblémový chod, ale predovšetkým garantujú legislatívnu správnosť používaných dát.

Doplnkové služby

Podpora a poradenstvo je dôležitou súčasťou našich služieb. Nad rámec našej štandardnej podpory zákazníkom ponúkame aj ďalšie doplnkové služby, ktoré im pomôžu pri práci s kartami bezpečnostných údajov.

Školenie softwaru SBLCore

Predstavíme funkcie softwaru SBLCore a naučíme Vás v ňom efektívne pracovať.

Školenie tvorby karty bezpečnostných údajov

Pri tomto školení Vás naučíme, ako v softwari SBLCore vytvoriť kartu bezpečnostných údajov.

Správa kariet bezpečnostných údajov v softwari SBLCore

Pre zákazníkov, ktorí chcú využívať software a zároveň mať správu kariet bezpečnostných údajov bez starostí.

Školenie legislatívy

Pri školení Vás zoznámime s potrebnou legislatívou súvisiacou s kartami bezpečnostných údajov a Vaším odborom.

Školenia zostavené na mieru

Školenie prispôsobíme a zostavíme na mieru požiadavkám zákazníka.

Analýza legislatívnych povinností

Vykonáme detailnú analýzu a definujeme legislatívne povinnosti Vašej spoločnosti.

Jednoduchá správa a nastavenie softwaru

Zákaznícky portál

Neoddeliteľnou súčasťou softwaru je prístup do zákazníckeho portálu, vďaka ktorému máte prehľad o nastavení softwaru, ktoré si tu môžete zároveň sami ľubovoľne meniť.

Správa predplatného

Zákaznícky portál poskytuje užívateľovi prehľad o stave predplatného a o aktívnych službách. Predplatné je tu možné v prípade potreby k zvolenému dátumu ukončiť a kedykoľvek znovu aktivovať.

Faktúry a správa platobných metód

V sekcii Fakturácia nájdete všetky vystavené faktúry. Faktúry je možné kedykoľvek stiahnuť a získate tu aj prehľad o ich stave. Spravovať tu môžete aj svoje platobné metódy.

Správa štátov a užívateľov

V zákazníckom portáli je možné podľa potreby aktivovať alebo deaktivovať požadované štáty. Správa užívateľov umožňuje pridávanie alebo odoberanie užívateľov vrátane administrácie prístupových hesiel.

Kontaktovanie podpory

Sekcia Podpora umožňuje používateľom priamo kontaktovať zákaznícku podporu pomocou formulára, v ktorom sú už predvyplnené údaje o zákazníkovi. Komunikácia je ďalej vedená cez e-mail používateľa.

Máte záujem o sofware SBLCore?

Kontaktujte našich špecialistov

Pre koho je software vhodný?
Softvér je určený pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom nakladajú s chemickými látkami a zmesami a potrebujú k nim vytvoriť karty bezpečnostných údajov, alebo vykonať prevod kariet bezpečnostných údajov, ktoré majú k dispozícii, do iného jazyka.
Kto môže v softwari pracovať?
Vďaka užívateľsky príjemnému a intuitívnemu prostrediu je software vhodný nielen pre tých, ktorí majú s tvorbou kariet bezpečnostných údajov skúsenosti, ale aj pre začiatočníkov bez znalostí chemickej legislatívy.
S čím môže software pomôcť?
SBLCore je komplexný nástroj, ktorý Vám pomôže s vytvorením karty bezpečnostných údajov v 27 jazykových mutáciách a ďalej s návrhmi etikiet, vygenerovaním UFI kódu a oznámením do PCN portálu. Software tiež zabezpečí archiváciu všetkých bezpečnostných listov i podkladov k nim a postráži legislatívnu správnosť a aktuálnosť karty bezpečnostných údajov. Dôležitou funkciou je automatická klasifikácia produktu, ktorú software vypočíta zo vstupných dát.
Čo je súčasťou softwaru?
Software obsahuje vlastnú databázu látok s harmonizovanou klasifikáciou podľa prílohy VI nariadenia CLP a látok, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie. Súčasťou je aj funkcia vyhľadávania látok na ECHA, vďaka ktorej je možné látku do databázy softwaru importovať priamo z databázy ECHA. Ďalej obsahuje databázu dostupných expozičných limitov pre jednotlivé štáty. Súčasťou softwaru je aj databáza fráz vo všetkých dostupných jazykových mutáciách.
Najčastejšie dotazy

Zaujíma Vás viac o softwari SBLCore?

Prezrite si najčastejšie otázky našich zákazníkov a naše odpovede na ne.

Pre školy a pedagógov

SBLCore Edu

Bezplatná licencia softwaru určená pre študentov a pedagógov oprávnených škôl za účelom výučby a štúdia. SBLCore Edu má rovnaké vlastnosti ako SBLCore Blue, avšak nie je ju možné použiť na komerčné účely. Export údajov je obmedzený.

Nemal by u Vás softvér SBLCore dostatočné využitie, alebo nemáte priestor sa zaoberať s kartami bezpečnostných údajov sami?

Využite našu službu tvorby kariet bezpečnostných údajov

Ponúkame odborné spracovanie kariet bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy a ďalšie služby spojené s ich tvorbou. Služba je dostupná rovnako ako software pre 36 štátov v 27 jazykových mutáciách. S využitím našej služby sa nemusíte zaoberať zdĺhavým štúdiom legislatívy a obávať sa kontrolných úradov.

Zákazníci, ktorí už využili naše služby

Pridajte sa k viac ako 750 firmám, ktoré už využili naše produkty alebo služby na plnú spokojnosť.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo

Chcete byť informovaní o novinkách v legislatíve?

Buďte pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v legislatíve Českej a Slovenskej republiky. Ak chcete získavať vierohodné informácie o zmenách v legislatíve, kliknite na odber noviniek. Budeme Vám zasielať informácie o všetkom, čo sa aktuálne pripravuje, aké sú zmeny a čo Vás v budúcnosti čaká.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.2.16

Používame cookies

Na našom webe používame cookies, aby sme porozumeli správaniu našich návštevníkov, ktorým tak môžeme ponúkať obsah podľa ich preferencií.

Viac o cookies ×
Funkčné cookies
Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc www.sblcore.sk 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.sk Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au www.sblcore.sk 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google