FAQ

Najčastejšie

Otázky & odpovede

Pozrite si najčastejšie otázky našich zákazníkov k softwaru SBLCore a kartám bezpečnostných údajov všeobecne.

Legislatíva a karty bezpečnostných údajov všeobecne

Čo je karta bezpečnostných údajov?
Karta bezpečnostných údajov je dokument, ktorý zaisťuje odovzdávanie informácií v dodávateľskom reťazci. Je teda nepostrádateľný pri nakladaní s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami.
Ako karta bezpečnostných údajov vyzerá?
Karta bezpečnostných údajov má presne daný formát, ktorý je v rámci EÚ stanovený v prílohe II k nariadeniu REACH. Pozostáva zo 16 oddielov, ktorých názvy sú stanovené vo všetkých jazykoch EÚ, preto nie je možné vytvárať jednoduchý preklad. Rovnako tak je aj definované, aké informácie majú jednotlivé oddiely obsahovať. Tie by mali byť napísané jasne a stručne. Mimoeurópske štáty sa riadia vlastnou národnou legislatívou.
V akom jazyku musí byť karta bezpečnostných údajov?
Jazyk karty bezpečnostných údajov závisí od cieľového štátu, kam bude látka alebo zmes uvádzaná na trh. Karta bezpečnostných údajov by mala byť vždy v úradnom jazyku daného štátu.
Na aké produkty musí byť vytvorená karta bezpečnostných údajov?
Karta bezpečnostných údajov musí byť primárne zostavená pre látky alebo zmesi klasifikované ako nebezpečné. V niektorých prípadoch sa poskytuje karta bezpečnostných údajov na vyžiadanie, tj napr. pre zmesi, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné, ale obsahujú látku predstavujúcu nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie alebo látku, pre ktorú sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.
Na aké produkty nemusí byť vytvorená karta bezpečnostných údajov?
Kartu bezpečnostných údajov nie je potrebné vytvárať pre veterinárne liečivá, kozmetické prostriedky, farmaceutiká, potraviny a krmivá. Ďalšou skupinou sú predmety, ktoré už počas výroby získajú určitý tvar. U nich je ale karta bezpečnostných údajov často využívaná na odovzdávanie dôležitých informácií o výslednom produkte.
Kto potrebuje kartu bezpečnostných údajov?
Každý, kto akýmkoľvek spôsobom nakladá s chemickými látkami alebo zmesami. Tým môže byť chápaný výrobca, dovozca, distribútor aj následný užívateľ.
Kto môže vytvárať kartu bezpečnostných údajov?
Kartu bezpečnostných údajov má vytvárať osoba odborne spôsobilá, ktorá je pravidelne školená. Ako často a kým má byť preškolená už legislatíva nedefinuje. Firma SBLCore je schopná školenia zaistiť. Účastník po školení získa certifikát. Poskytujeme školenia až pre 5 osôb zároveň.
Ako zistiť klasifikáciu zmesi?
Klasifikácia produktu sa vykonáva na základe pravidiel, ktoré stanovuje nariadenie CLP. Klasifikácia sa vykonáva na základe nebezpečností a koncentrácií obsiahnutých zložiek a ich toxikologických a ekotoxikologických údajov. V rámci niektorých nebezpečností môžu do výpočtu vstupovať aj fyzikálne vlastnosti produktu alebo laboratórne testy. S výpočtom klasifikácie Vám môže pomôcť software SBLCore.
Čo je revízia karty bezpečnostných údajov a kedy sa vykonáva?
Revízia je aktualizácia informácií obsiahnutých v karte bezpečnostných údajov. Najčastejším dôvodom býva zmena receptúry alebo napr. aktualizácia formátu karty bezpečnostných údajov, ktorý stanovuje príloha II nariadenia REACH. Často tiež dochádza k úprave alebo zavedeniu nových látok s harmonizovanou klasifikáciou.
Čo musí obsahovať etiketa?
Etiketa produktu sa vytvára na základe oddielu 2.2 karty bezpečnostných údajov. Dôležité je zabezpečiť súlad karty bezpečnostných údajov a etikety, pretože uvedené informácie musia byť totožné.

Software SBLCore a všetko okolo neho

Pre koho je software vhodný?
Softvér je určený pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom nakladajú s chemickými látkami a zmesami a potrebujú k nim vytvoriť karty bezpečnostných údajov, alebo vykonať prevod kariet bezpečnostných údajov, ktoré majú k dispozícii, do iného jazyka.
Kto môže v softwari pracovať?
Vďaka užívateľsky príjemnému a intuitívnemu prostrediu je software vhodný nielen pre tých, ktorí majú s tvorbou kariet bezpečnostných údajov skúsenosti, ale aj pre začiatočníkov bez znalostí chemickej legislatívy.
S čím môže software pomôcť?
SBLCore je komplexný nástroj, ktorý Vám pomôže s vytvorením karty bezpečnostných údajov v 27 jazykových mutáciách a ďalej s návrhmi etikiet, vygenerovaním UFI kódu a oznámením do PCN portálu. Software tiež zabezpečí archiváciu všetkých bezpečnostných listov i podkladov k nim a postráži legislatívnu správnosť a aktuálnosť karty bezpečnostných údajov. Dôležitou funkciou je automatická klasifikácia produktu, ktorú software vypočíta zo vstupných dát.
Čo je súčasťou softwaru?
Software obsahuje vlastnú databázu látok s harmonizovanou klasifikáciou podľa prílohy VI nariadenia CLP a látok, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie. Súčasťou je aj funkcia vyhľadávania látok na ECHA, vďaka ktorej je možné látku do databázy softwaru importovať priamo z databázy ECHA. Ďalej obsahuje databázu dostupných expozičných limitov pre jednotlivé štáty. Súčasťou softwaru je aj databáza fráz vo všetkých dostupných jazykových mutáciách.
Čo robiť, ak látka nie je v databáze SBLCore?
Databáza obsahuje primárne látky s harmonizovanou klasifikáciou a látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie. Ak látka v databáze nie je, je možné ju vyhľadať a naimportovať do databázy softwaru priamo z databázy ECHA. Prípadne je možné pridať si látku do databázy aj ručne na základe informácií v podkladovej karte bezpečnostných údajov.
Aké sú dostupné varianty softwaru?
K dispozícii je SBLCore Blue - predplatné softwaru, alebo SBLCore Green - nákup trvalej licencie. Na edukačné účely ponúkame bezplatnú verziu SBLCore Edu.
Kde sú uložené údaje?
V SBLCore Green je databáza umiestnená na firemnom počítači alebo serveri. Miesto ukladania dát je na voľbe používateľa. Zálohovanie dát je plne v jeho réžii. V SBLCore Blue je databáza uložená v cloude, kde je aj automaticky zálohovaná. Dáta sú prístupné odkiaľkoľvek.
Koľko kariet bezpečnostných údajov je možné v softwari vytvoriť?
V oboch variantoch softwaru je možné vytvoriť neobmedzený počet kariet bezpečnostných údajov.
Ako funguje skúšobná verzia softwaru?
Po odoslaní registračného formulára sa spustí sťahovanie skúšobnej verzie, ktorú je následne nutné nainštalovať do zariadenia s OS Windows. Táto verzia je bezplatne k dispozícii po dobu 14 dní od inštalácie. Skúšobná verzia nie je v rámci funkcií softwaru nijako obmedzená, s výnimkou exportu výstupných dokumentov, ktoré sú opatrené vodoznakom. Náhodné oddiely sú v náhľade skryté. Vytvorené dáta je možné previesť do plnej verzie. Stiahnutie skúšobnej verzie nezaväzuje k objednaniu plnej verzie softwaru a nie sú účtované žiadne poplatky.
S akými zariadeniami a operačnými systémami je software kompatibilný?
Všetky typy softwaru je možné využívať na zariadeniach s operačným systémom Windows (od verzie Windows 8.1 a vyššej). Operačný systém macOS nie je podporovaný priamo, ale software je možné spustiť s pomocou virtualizovaného Windows. Software nie je možné využívať na mobilných zariadeniach a tabletoch.
Na koľkých počítačoch je možné software používať?
Jeden používateľ môže software nainštalovať až na tri zariadenia (PC alebo notebook).
Umožňuje SBLCore import kariet bezpečnostných údajov vytvorených mimo nášho softwaru?
Import akýchkoľvek súborov v inom formáte ako .sbl, podporovanom softwarom SBLCore, nie je štandardne možný. Import externých dát môžeme vyriešiť individuálne po dohovore.
Ako funguje predplatné softwaru SBLCore Blue?
Minimálna doba prenájmu je 1 mesiac. Predplatné je možné potom ukončiť kedykoľvek, avšak vždy najskôr 1 mesiac od poslednej vykonanej zmeny v nastavení predplatného (pridanie štátu alebo užívateľa).
Ako ukončiť predplatné softwaru SBLCore Blue?
Software je možné jednoducho ukončiť k vybranému dátumu v nastavení predplatného v rozhraní softwaru alebo v zákazníckom portáli SBLCore, do ktorého sa možno prihlásiť aj cez webové stránky.
Čo sa stane s údajmi uloženými v softwari po ukončení predplatného SBLCore Blue?
Pred ukončením predplatného odporúčame zálohovať všetky vytvorené dáta. Software na tento krok upozorní pri zrušení predplatného. Dáta budú zo softwaru trvalo odstránené po 14 dňoch od ukončenia. Počas tejto doby je k dispozícii prístup do softwaru a dáta je stále možné stiahnuť, ale už nie je možné využívať funkcie softwaru.
Je možné obnoviť predplatné softwaru SBLCore?
Obnovenie predplatného je možné po prihlásení do zákazníckeho portálu SBLCore, alebo cez obchodného zástupcu. Ak je predplatné obnovené po viac ako 14 dňoch od ukončenia pôvodného predplatného, v rozhraní softwaru už nebudú dostupné pôvodné vytvorené dáta.
Akým spôsobom fungujú preklady kariet bezpečnostných údajov?
SBLCore obsahuje databázu fráz, ktoré sú preložené do všetkých jazykových mutácií dostupných v softwari. Frázy obsahujúce legislatívu nie sú iba prekladmi, ale dodržiavajú znenie národných predpisov. Vďaka tejto funkcii je software schopný preklopiť kartu bezpečnostných údajov jednoducho a správne do iného jazyka. Pokiaľ sa stane, že užívateľovi nejaká fráza chýba alebo chce zmeniť jej formuláciu, má možnosť si vytvoriť vlastnú frázu aj s prípadnými prekladmi.
Ako v softwari spoznať neaktuálnu kartu bezpečnostných údajov a ako vykonať jej revíziu?
SBLCore signalizuje potrebu aktualizovať dokument pomocou funkcie „semafor“, ktorá upozorňuje na starý formát karty bezpečnostných údajov, zastarané látky alebo neaktuálne kontrolné parametre. Po stlačení tlačidla "Revízia" software automaticky aktualizuje kartu bezpečnostných údajov. Do databázy sa potom uložia dve verzie dokumentu - pôvodná (archivovaná) a nová karta bezpečnostných údajov.
Je možné tvoriť v SBLCore expozičné scenáre?
Nie je možné, pretože pre expozičný scenár nie je definovaný jednotný formát. Software ale umožňuje pripojiť expozičný scenár ku karte bezpečnostných údajov ako prílohu.
Je software schopný určiť ADR zmesi?
Každá firma, ktorej činnosti zahŕňajú prepravu nebezpečných produktov nad menovaný limit, musí vymenovať minimálne jedného bezpečnostného poradcu, ktorý je vyškolený v oblasti prepravy. Software nedokáže produkt zaradiť podľa ADR.
V podkladoch je uvedená H-veta, ktorú software neponúka (napr. H320, H333). Prečo?
Európska únia sa v rámci chemickej legislatívy riadi nariadením CLP a REACH. Usmernenia objasňujúce pravidlá označovania a balenia stanovené nariadením CLP sú prevzaté z globálne harmonizovaného systému (GHS). Ten obsahuje väčšie množstvo štandardných viet, preto sa môže stať, že pokiaľ má užívateľ kartu bezpečnostných údajov v GHS formáte, niektorú z viet nemôže prevziať v rámci odovzdávania informácií v dodávateľskom reťazci EÚ.

Užívateľská podpora a ďalšie služby

Akú podporu používateľom poskytujeme?
Helpdesk je zákazníkom k dispozícii v pracovných dňoch od 8 do 16 hodiny. Je možné nás kontaktovať na e-maile support@sblcore.com alebo na telefónnom čísle (+420) 725 582 495. Kontaktovať nás môžete tiež cez kontaktný formulár, pomocou ktorého je možné zaslať priamu otázku na podporu. Na všetky otázky odpovedáme vždy čo najskôr.
Aké manuály sú k dispozícii na prácu v softwari?
Našim zákazníkom sú k dispozícii podrobné výukové videá, ktoré sú prístupné z webových stránok alebo na YouTube kanáli SBLCore. V rozhraní softwaru je k dispozícii aj podrobný návod.
Aké typy školení zákazníkom ponúkame?
1) Školenie práce v softwari SBLCore
2) Školenie tvorby karty bezpečnostných údajov
3) Školenie tvorby karty bezpečnostných údajov s miešaním receptúry
4) Školenie chemickej legislatívy
5) Školenia zostavené na mieru
Aké ďalšie služby ponúkame?
Okrem školenia zaistíme aj ďalšie služby v oblasti kariet bezpečnostných údajov a legislatívy:
1) Kompletné zaistenie všetkých legislatívnych povinností - vyriešime za Vás tvorbu kariet bezpečnostných údajov a všetkých následných krokov.
2) Samostatná analýza legislatívnych povinností - vykonáme detailnú analýzu a definujeme legislatívne povinnosti Vašej spoločnosti.
3) Správa kariet bezpečnostných údajov v softwari SBLCore - pre zákazníkov, ktorí chcú využívať software a zároveň mať správu kariet bez starostí.

Oznámenie do PCN portálu a UFI kódy

Čo je UFI a na čo slúži?
UFI alebo jednoznačný identifikátor zloženia je unikátny kód, ktorý je vyžadovaný pri oznamovaní nebezpečných zmesí do PCN portálu a je tiež povinnou súčasťou etikety. UFI sa skladá zo 16 znakov a má jednotnú predložku UFI (napr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Na jeho vytvorenie je potrebný IČ DPH firmy a tzv. číselný kód zloženia. Viac informácií o UFI nájdete na stránke s webovým generátorom.
Čo je PCN a aké zmesi sa musia oznamovať?
PCN je portál zriadený Európskou úniou, spravovaný agentúrou ECHA. Je určený na predkladanie informácií o nebezpečných chemických zmesiach. Oznamujú sa zmesi s nebezpečnosťou pre ľudské zdravie alebo s fyzikálnou nebezpečnosťou. Súčasťou podania je oi UFI kód, ktorý je tiež povinným prvkom etikety. Informácie sa predkladajú v špeciálnom formáte i6z.
Čo je potrebné na vytvorenie UFI kódu?
Na vytvorenie UFI je potrebný IČ DPH firmy a tzv. číselný kód zloženia. Číselný kód zloženia môže byť ľubovoľné číslo. Je potrebné iba zvoliť udržateľnú formu číslovania produktov tak, aby dva produkty s rozdielnym zložením neobsahovali rovnaké UFI. Na voľbu číselného kódu zloženia je možné využiť napr. interný systém číslovania produktov.
Ako vyzerá UFI a kde sa uvádza?
Identifikátor UFI je povinnou súčasťou štítku a musí byť v čitateľnej a nezmazateľnej podobe. Jednotná je skratka „UFI“, ktorá je nemenná vo všetkých jazykoch Európskej únie a predchádza samotnému kódu, ktorý má vždy 16 znakov. Kód sa potom uvádza vo formáte UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kto je povinný podať oznámenie?
Primárnu povinnosť majú dovozcovia, ktorí nakupujú produkt mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a uvádzajú ho na trh EÚ, a následní užívatelia, ktorí miešajú vlastné zmesi alebo zasahujú do balenia daného produktu. Ďalej sa povinnosť môže vzťahovať aj na distribútorov. Tento krok musí zabezpečiť v prípade, keď oznamovaciu povinnosť nezabezpečil dovozca alebo následný užívateľ.
Aké sú požadované informácie v rámci oznámenia?
V oznámení došlo oproti pôvodným požiadavkám k rozšíreniu povinných informácií. Požaduje sa napr. UFI kód, 70 % zloženie produktu, druh a veľkosť obalu, kategória výrobku podľa Európskeho systému kategorizácie výrobkov (tzv. EuPCS), ďalej informácie o nebezpečnosti produktu, prvky označenia, toxikologické informácie a informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach.
Od kedy platí oznamovacia povinnosť?
Dátum oznámenia sa líši v závislosti od použitia produktu. V prípade spotrebiteľského a profesionálneho použitia platí oznamovacia povinnosť od 1. januára 2021. Pri zmesiach na priemyselné použitie platí dátum 1. januára 2024. Pri produktoch, ktoré boli historicky oznámené podľa vnútroštátnych predpisov a nedošlo u nich k zmene zloženia alebo klasifikácie, zostávajú pôvodné oznámenia platné do konca roka 2024. Od 1. januára 2025 sa všetky nebezpečné zmesi na trhu musia oznámiť v súlade s požiadavkami podľa prílohy VIII nariadenia CLP.
Komu sa informácie zasielajú?
Oznamovateľ je povinný predkladať informácie všetkým členským štátom, v ktorých sa zmes uvádza na trh. Tieto informácie sú následne sprístupňované toxikologickým strediskám a pracovníkom zaisťujúcim reakcie na ohrozenie zdravia. Tieto subjekty si určuje každý štát na národnej úrovni.
Kde vziať číselný kód zloženia?
Číselný kód zloženia je spolu s IČ DPH, prípadne s kľúčom spoločnosti, potrebný na vytvorenie tzv. UFI kódu. Toto číslo je plne v réžii firmy vytvárajúcej UFI a môže sa jednať o ľubovoľné číslo od 0 do približne 268 mil. Možno využiť napr. doterajší firemný systém číslovania, kódy receptúr alebo napr. časť EAN kódu.
Kde vziať kľúč spoločnosti?
Pokiaľ firma nemá DIČ alebo ho nechce používať, je možné použiť pre vygenerovanie UFI kľúč spoločnosti. Kľúč je možné získať vo webovom generátore UFI a je možné ho používať pre generovanie UFI opakovane. Preto odporúčame jeho uloženie.

Nákup predplatného SBLCore Blue

Akým spôsobom je možné software predplatiť?
Software je možné predplatiť priamo na webových stránkach v sekcii Cenník. Objednávku softvwaru je možné vytvoriť aj s pomocou nášho obchodného oddelenia (sales@sblcore.com).
Aké sú dostupné plány predplatného?
Predplatné je možné objednať ako mesačný alebo ročný plán. Ročný plán ponúkame za zvýhodnenú cenu.
Môžem meniť nastavenia predplatného?
Nastavenie predplatného je možné upravovať v zákazníckom portáli alebo v nastavení softwaru. Je možné pridávať alebo odoberať užívateľov a štáty, meniť platobné údaje, ale aj ukončiť predplatné.
Ako pridať službu v priebehu predplatného (ďalší štát alebo používateľa)?
Štáty alebo užívateľov je možné jednoducho pridávať alebo meniť v zákazníckom portáli. Pri mesačnom pláne nie je možné po pridaní štátu alebo užívateľa predplatné ukončiť skôr ako po uplynutí 1 mesiaca.
Ako je možné predplatné ukončiť?
Predplatné je možné zrušiť v zákazníckom portáli alebo v softwari pomocou tlačidla Predplatné -> Zrušiť predplatné. Pri mesačnom pláne je predplatné možné ukončiť k zvolenému dátumu, najskôr však po uplynutí 1 kalendárneho mesiaca od posledného zakúpenia služby.
Aké platobné metódy sú akceptované?
Predplatné je možné hradiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
Ako funguje vyúčtovanie predplatného pri platbe kartou?
Pri prvej objednávke hradenej platobnou kartou je platba predplatného uskutočnená vopred. Zároveň je vystavená faktúra. Pri mesačnom pláne sú všetky nasledujúce platby účtované spätne po ukončení každého kalendárneho mesiaca. Pokiaľ pri ročnom pláne dôjde v priebehu predplatného k pridaniu ďalšieho štátu alebo užívateľa, sú tieto služby taktiež účtované spätne po ukončení každého kalendárneho mesiaca. Pri predĺžení ročného predplatného bude príslušná čiastka za predplatné na ďalší rok opäť vyúčtovaná a odpočítaná z platobnej karty vopred. Faktúry sú zasielané v elektronickej forme na e-mail uvedený pri objednávke. Všetky vystavené faktúry sú dostupné v zákazníckom portáli.
Ako funguje vyúčtovanie predplatného pri platbe bankovým prevodom?
Pri prvej objednávke hradenej platobnou kartou je platba predplatného uskutočnená vopred. Zároveň je vystavená faktúra. Pri mesačnom pláne sú všetky nasledujúce platby účtované spätne po ukončení každého kalendárneho mesiaca. Pokiaľ pri ročnom pláne dôjde v priebehu predplatného k pridaniu ďalšieho štátu alebo užívateľa, sú tieto služby taktiež účtovaní spätne po ukončení každého kalendárneho mesiaca. Pri predĺžení ročného predplatného bude príslušná čiastka za predplatné na ďalší rok opäť vyúčtovaná a odpočítaná z platobnej karty vopred. Faktúry sú zasielané v elektronickej forme na e-mail uvedený pri objednávke. Všetky vystavené faktúry sú dostupné v zákazníckom portáli.

Akej legislatíve podliehajú chemické látky a zmesi

REACH

Nariadenie REACH sa týka nielen registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok, ale primárne definuje formát a obsah kariet bezpečnostných údajov. Formát karty bezpečnostných údajov je špecifikovaný v prílohe II k tomuto nariadeniu. Karty bezpečnostných údajov sú základným zdrojom informácií o chemických látkach či zmesiach a sú neodmysliteľnou súčasťou dodávateľského reťazca.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006, o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry

CLP

Nariadenie CLP sa zaoberá klasifikáciou, označovaním a balením chemických látok a zmesí. Klasifikácia je dôležitou súčasťou karty bezpečnostných údajov. Na jej základe sú definované texty pre všetky oddiely. V rámci označovania stanovuje nariadenie CLP pravidlá pre veľkosť symbolu a celé etikety v závislosti od veľkosti balenia. Súčasťou nariadenia je aj príloha VI, ktorá definuje látky s harmonizovanou klasifikáciou.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Biocídy

Nariadenie o biocídoch sa zaoberá uvádzaním biocídnych výrobkov na trh a ich používaním. Za biocíd sa považuje produkt, ktorý slúži na ničenie, odpudzovanie alebo zneškodňovanie škodlivých organizmov. Definuje najmä označovanie biocídov, ktoré má svoje špecifiká (napr. uvedenie účinnej látky a jej koncentrácie). Každý biocídny výrobok môže obsahovať iba účinné látky od schválených dodávateľov, prípadne účinné látky, ktoré sú vo fáze preskúmania, a ktoré musia byť použité iba pre schválený typ biocídneho výrobku.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

Detergenty

Nariadenie o detergentoch sa zaoberá prostriedkami na umývanie riadu, na pranie a čistiacimi prostriedkami. Rozlišuje, či sa detergent predáva iba profesionálnym používateľom, alebo širokej verejnosti, pre ktorú stanovuje prísnejšie pravidlá v rámci označovania (etikety). Stanovuje tiež pravidlá pre biologickú rozložiteľnosť výrobkov a obsah fosfátov. V rámci detergentov je potrebné spracovať tzv. dátové listy, ktoré sa rozlišujú na dva typy, pre zdravotníkov alebo širokú verejnosť.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 648/2004 o detergentoch

Máte iné otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď?

Zákazníci, ktorí už využili naše služby

Pridajte sa k viac ako 750 firmám, ktoré už využili naše produkty alebo služby na plnú spokojnosť.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete byť informovaní o novinkách v legislatíve?

Buďte pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v legislatíve Českej a Slovenskej republiky. Ak chcete získavať vierohodné informácie o zmenách v legislatíve, kliknite na odber noviniek. Budeme Vám zasielať informácie o všetkom, čo sa aktuálne pripravuje, aké sú zmeny a čo Vás v budúcnosti čaká.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používame cookies

Na našom webe používame cookies, aby sme porozumeli správaniu našich návštevníkov, ktorým tak môžeme ponúkať obsah podľa ich preferencií.

Viac o cookies ×
Funkčné cookies
Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc www.sblcore.sk 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.sk Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au www.sblcore.sk 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google