Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia našich zákazníkov, a preto pri uchovávaní a spracovaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, so zákonom č.127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách , a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 25.5.2018.

Informácie o nás a kontaktné údaje:

SBLCore s.r.o., IČO: 042 78 968, so sídlom Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Prečo spracovávame Vaše údaje:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak pre uzatváranie zmlúv a plnenie záväzkov sú niektoré Vaše údaje nevyhnutné. Údaje, ktoré nám odovzdáte, spracovávame predovšetkým na účely poskytovania našich služieb a produktov, fakturáciu, ďalej na vnútornú potrebu, na marketingové a obchodné účely, prípadne na vymáhanie pohľadávok či hodnotenie platobnej morálky.

Aké údaje a za akým účelom spracovávame:

 1. Na účely uzavretia a následného plnenia príslušnej zmluvy, vrátane vybavovania Vašich prípadných nárokov z chybného plnenia, spracovávame:

  meno a priezvisko zákazníka, e-mailová adresa, telefón

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je predovšetkým plnenie príslušnej zmluvy a súčasne aj plnenie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva.

  Poskytnutie osobných údajov za týmto účelom je nevyhnutným predpokladom pre uzavretie a plnenie zmluvy a nevyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nám nebudú osobné údaje poskytnuté, nemôžeme zmluvu uzavrieť a riadne plniť.

 2. Na účely uplatnenia nárokov vzniknutých nám v súvislosti s alebo vyplývajúcich z uzavretej príslušnej zmluvy spracovávame:

  meno a priezvisko zákazníka, e-mailová adresa, telefón

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je náš oprávnený záujem. Na poskytnutie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas.

 3. Na účely priameho marketingu (t.j. zasielanie ponuky súvisiacej so službou alebo tovarom, ktoré Vám bolo poskytnuté v rámci plnenia príslušnej zmluvy) spracovávame:

  meno a priezvisko zákazníka, e-mailová adresa, telefón

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je náš oprávnený záujem. Na poskytnutie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, ale Vy naopak môžete s týmto spracovávaním vyjadriť nesúhlas.

 4. Na účely zasielania ostatných obchodných a marketingových oznámení spracovávame:

  meno a priezvisko zákazníka, e-mailová adresa, telefón

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je súhlas zákazníka či kontaktnej osoby zákazníka. Na spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel potrebujeme Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne ešte po dobu 4 rokov od jeho ukončenia, prípadne po dobu nevyhnutnú na riadne uplatnenie našich právnych nárokov vyplývajúcich z príslušnej zmluvy.

Na účely priameho marketingu osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne ešte po dobu 2 rokov od jeho ukončenia.

Na účely zasielania ostatných obchodných a marketingových oznámení osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vášho súhlasu.

Ak požiadate o výmazanie svojich osobných údajov, vykonáme výmazanie alebo anonymizáciu Vašich osobných údajov do 1 mesiaca od doručenia takejto žiadosti; to však neplatí, pokiaľ si Vaše údaje môžeme ponechať na základe našich oprávnených záujmov (najmä na účely vymáhania práv z príslušnej zmluvy) alebo na inom právnom základe a na iný účel podľa platných právnych predpisov.

Komu Vaše údaje odovzdávame:

Aktuálny zoznam tretích osôb, ktorým môžeme Vaše osobné údaje odovzdať, Vám poskytneme na Vašu žiadosť zaslanú na našu nižšie uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané mimo EÚ.

Ako zaisťujeme bezpečnosť pri spracovaní údajov:

Kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku v rámci spoločnosti, mlčanlivosť zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber zmluvných partnerov.

Aké máte voči nám práva:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom a informáciám o ich spracovaní,
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov,
 • právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na dozornom úrade (Úradu pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

So svojimi prípadnými otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na kontaktný e-mail.

SBLCore logo

Ponúkame riešenie v oblasti tvorby a správy kariet bezpečnostných údajov. Vyriešime celkovú administratívu spojenú s vytvorením, klasifikáciou a archiváciou kariet bezepčnostných údajov. Software SBLCore je určený pre všetkých výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších užívateľov chemických látok a zmesí.

Potrebujete poradiť?

Zostaňte v spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
IČ DPH: CZ04278968

Kontakt

Telefón: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používame cookies

Na našom webe používame cookies, aby sme porozumeli správaniu našich návštevníkov, ktorým tak môžeme ponúkať obsah podľa ich preferencií.

Viac o cookies ×
Funkčné cookies
Tento web využíva nevyhnutné cookies, ktoré sú kľúčové pre jeho správne fungovanie. Zaistí správne zobrazenie stránky, umožní odosielanie formulárov a podobné nevyhnutné funkcie. Tieto technické cookies nemožno vypnúť.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
sblcore_cc www.sblcore.sk 1 rok Ukladá súhlas užívateľa s používaním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.sk Relácia Ukladá informácie o používateľovej relácii. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využívame na hodnotenie výkonu nášho webu. Pomocou týchto cookies sledujeme počet návštev, zdroje návštevnosti a správania užívateľov na našich stránkach – napríklad zisťujeme, aké informácie hľadajú a ktoré sú pre nich najviac dôležité. Tieto informácie nám pomáhajú pri optimalizácii webu a zlepšovaní našich služieb.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_ga www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.sk 2 roky ID používané na identifikáciu užívateľov. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám založených na vašich preferenciách. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnermi, sa môže objavovať na rôznych webových stránkach. Pokiaľ si nevyberiete tieto cookies, počet reklám sa nezmení, ale nebudú už tak prispôsobené vašim záujmom.
Cookie Doména Platnosť Popis Spracovateľ
_gcl_au www.sblcore.sk 3 mesiace Používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google